zpět na zobrazení vybrané vodní plochy
a ukazatelů kvality vody
Postup práce s aplikací:

 • KROK 1 - vyberte z rozbalovací nabídky vodní plochu.
 • KROK 2 - vyberte z rozbalovací nabídky ukazatel kvality vody.
 • KROK 3 - přepínačem zvolte režim zobrazování ukazatelů kvality vody.
 • KROK 4 - pomocí jednoho nebo dvou posuvníků v dolní části mapového okna vyberte datum pořízení družicového snímku.
 • V případě volby režimů 1 ukazatel / 2 datumy nebo 2 ukazatelé / 1 datum je možné pohybem svislé lišty do stran porovnávat vrstvu jednoho ukazatele kvality vody ve dvou vybraných datumech, nebo vrstvy dvou ukazatelů kvality vody v jednom zvoleném datumu.
 • V případě volby režimu 2 ukazatelé / 1 datum je možné vybrat z rozbalovací nabídky druhý ukazatel kvality vody.
 • Pomocí posuvníku v horním ovládacím panelu je možné nastavit průhlednost vybraných vrstev ukazatelů kvality vody.
 • Pomocí nástrojů v levé horní části mapového okna je možné přiblížit nebo oddálit mapový pohled, vrátit nazpět výchozí zobrazení mapy, nebo zvolit vhodnou podkladovou mapu a posuvníkem nastavit její průhlednost, případně zcela vypnout zobrazení podkladové mapy (volba "bez podkladu").
 • Pomocí nástrojů v levé části mapového okna je možné vypnout nebo zapnout vrstvy ukazatelů kvality vody včetně souvisejících komponent, případně vrstvu koupacích oblastí. Dále je zde možné provést export mapy do souboru, měřit vzdálenost nebo plochu, případně kreslit do mapy.
 • Pomocí nástroje v horní části mapového okna aplikace umožňuje také vyhledávání koupacích oblastí podle zadaného názvu nebo kódu koupací oblasti.
 • V kategorii "neklasifikováno" zobrazované šedou barvou jsou zařazeny pixely rastru, které byly při předzpracování satelitního snímku vyhodnoceny jako mrak či stín, jemná oblačnost (opar) nebo pixely s objekty, díky nimž nelze získat prediktivním modelováním relevantní hodnoty ukazatelů (například mosty, ostrůvky, okolní vegetace, aj.).
 • Pokud je uživatelem vybrána vodní plocha, a následně se buď pohybem v mapě, použitím nástroje pro vyhledávání koupacích oblastí, nebo stisknutím tlačítka pro návrat na výchozí zobrazení mapy vybraná vodní plocha posune mimo střed mapového okna, v pravé části horního panelu nástrojů se zobrazí tlačítko "zpět na zobrazení vybrané vodní plochy a ukazatelů kvality vody", které po stisknutí vrátí mapový pohled zpět na vybranou vodní plochu.

Název projektu:

Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v České republice
(kód projektu TJ02000091)

Doba realizace:

03/2019 – 02/2021 (24 měsíců)

Celkové náklady na řešení:

4 731 632,- Kč

Náplň projektu:

Motivací pro řešení projektu se stal fakt, že způsob monitoringu stavu a kvality koupacích vod na území České republiky je v současné době založen pouze na kombinaci vizuálního posouzení bodových vzorků získaných terénním šetřením a jeho následného laboratorního zpracování. Tato šetření jsou s ohledem na jejich časovou a finanční náročnost prováděna s maximální četností jednou týdně, na některých hůře dostupných lokalitách však pouze jednou měsíčně. Je tedy zřejmé, že monitoring v řadě případů neposkytuje dostatečný přehled o heterogenitě a vývoji v čase v rámci sledované vodní plochy. Rovněž nejsou v hodnocení zdaleka zahrnuty všechny vodní plochy využívané pro koupání.

Některé nekonvenční metody dálkového průzkumu Země (DPZ) poskytují možnost získání dat, díky jejichž vlastnostem (aktuálnost, plošný rozsah a opakovatelnost prováděných analýz), tak může být dosaženo relativně nenáročného monitoringu stavu koupacích vod v rámci celé ČR bez nutnosti přímého kontaktu se sledovanými lokalitami. Díky vhodnému využívání satelitních dat v kombinaci s výsledky pozemního šetření by v budoucnosti mohl vzniknout vysoce efektivní nástroj nejen pro stanovení hodnot běžně sledovaných ukazatelů kvality koupacích vod, ale mohou být rovněž vhodným doplňkem pro identifikaci potenciálně vhodných, nových koupacích míst. Zároveň díky snadné dostupnosti některých satelitních dat lze vytvářet a analyzovat časové řady modelovaných ukazatelů, což může sloužit jako jeden z podkladů při hodnocení uplynulých koupacích sezón. Zároveň by tento kombinovaný způsob monitoringu stavu a kvality koupacích vod poměrně významně snížil stávající finanční a časové nároky.

Náplň projektu, jenž byl podpořen Technologickou agenturou ČR (TAČR) v rámci programu Zéta II. na podporu aplikovaného výzkumu, spočívala v hledání relevantních vztahů mezi hodnotami družicových dat mise Sentinel-2 a výsledky provedených terénních šetření. To probíhalo za pomoci využití GIS nástrojů a moderních statistických technik, zejména byly využity některé techniky prediktivního modelování. Následným dílčím krokem byla vhodná intepretace a vizualizace získaných výsledků.

Řešitelský tým:

 • Ing. Tomáš Fojtík
 • Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D.
 • Ing. Marcela Makovcová
 • Ing., Bc. Václava Maťašovská
 • Ing. Hana Nováková, Ph.D.
 • Mgr. Petra Šuhájková
 • Mgr. Filip Kothan
 • Ing. Lenka Mayerová, Ph.D.
 • Mgr. Petr Pumann

Výstupy projektu: